Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Adam Szumowski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach » Fundusz Solidarnościowy » Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

pl

Informacja o Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021
Celem programu jest ogólnodostępne wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych mające na celu zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej“ – edycja 2021 zapewnia usługę asystenta w wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ogranicza skutki niepełnosprawności oraz stymuluje osobę niepełnosprawną do podejmowania aktywności i umożliwia realizowanie prawa do niezależnego życia, przeciwdziała dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu, umożliwia uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności, zwiększa wsparcie świadczone przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego
Program realizowany przez Gminę Miejską Kowary skierowany jest:

 • do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 • do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta mogą polegać, w szczególności na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub
  z placówki oświatowej.

Osoba niepełnosprawna ma decydujący wpływ na rodzaj podejmowanego działania.

Usługi asystenta może świadczyć:

 • osoba posiadająca dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 • osoba posiadająca co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
 • osoba wskazana przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego
  Usług asystenta nie mogą wykonywać członkowie rodziny, opiekunowie prawni i osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.
  Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.
  Usługi asystenta w całości finansowane są z Funduszu Solidarnościowego.
  Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie, a w przypadku gdy rodzice lub osoby spokrewnione dziecka niepełnosprawnego lub dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności pobierają świadczenie pielęgnacyjne limit godzin usług asystenta wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Usługa asystenta realizowana jest na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Wysokość środków otrzymanych przez Gminę Miejską Kowary z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu w 2021 roku wynosi 139 689,00zł