DODATEK MIESZKANIOWY Z MOCĄ WSTECZNĄ

Adam Szumowski

Na podstawie Art. 15zzzib. pkt. 1,2,3,4,5,6,7 ustawy z dnia 02.03.2020 r.. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374,567,568,695,875 i 1086) :
Za okres od dnia 20.03.2020r. dodatek mieszkaniowy może być wypłacony z mocą wsteczną, dla osób , które nie miały przyznanego dodatku mieszkaniowego inną decyzją.

Możliwość przyznania dodatku z mocą wsteczną obejmie tylko wnioski o dodatek mieszkaniowy złożone w terminie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem COVID-19.

Żeby otrzymać dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną należy złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy tak jak dotychczas i dodatkowo wypełnić „ Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną” ze wskazaniem okresu za jaki miałby być przyznany dodatek, nie wcześniejszy jednak niż od 20.03.2020r.

W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres, o którym mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy, tzn. suma miesięcy za które będzie przyznany dodatek nie zmieniła się i nadal wynosi 6 łącznie ze wskazanymi do wypłaty z mocą wsteczną.

„Art. 15zzzib. 1. Za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19, dodatek mieszkaniowy, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133), może zostać przyznany z mocą wsteczną.”

Ustawa z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374,567,568,695,875 i 1086).

Wymagane załączniki:

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną" - pobierz

Dodatek energetyczny

Adam Szumowski

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.
Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. wynosi:

  1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 10,94 zł miesięcznie;
  2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,19 zł miesięcznie;
  3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,23 zł miesięcznie.

Wysokość dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. zostanie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Dodatek energetyczny wypłacany jest w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany jest w terminie do 30 stycznia.

Wymagane dokumenty

  1. wniosek o przyznanie dodatku energetycznego: (pobierz druk
  2. kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej) oryginał do wglądu;
  3. kopia rachunku lub faktury VAT za energię elektryczną ( w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej), oryginał do wglądu;
  4. Nr rachunku bankowego / w przypadku wyboru płatności na konto osobiste wnioskodawcy/.

Miejsce złożenia dokumentów

Szczegółowe informacje dot. zasad przyznawania i wypłacania dodatku energetycznego, a także druki wniosków o przyznanie dodatku energetycznego można uzyskać w Dziale Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach pokój nr 4 w godz. od 7:15 do 15:15, lub na stronie MOPS Kowary , informacje Tel. 75 7182113 wewn. 39 , tel. kom. 518-371-798

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020r. Poz. 833).

Dodatki mieszkaniowe

Adam Szumowski

Dodatek mieszkaniowy stanowi świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę. Celem tej formy pomocy jest dofinansowanie do ponoszonych wydatków mieszkaniowych związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Pracownicy:
Inspektor ds. Dodatków Mieszkaniowych - Teresa Janicka

Kontakt:
Stanowisko ds. Dodatków Mieszkaniowych (Biuro nr 4)
tel. 75 718 21 13, wewn. w poł. ton. 39, tel. kom. 518-371-798

Rozkład czasu pracy Inspektora ds. Dodatków Mieszkaniowych: 7:15 – 15:15, praca w terenie w piątki w godz. 9 – 14, w tym dniu wydawawanie i przymowanie wniosków prowadzi : Sekretariat Ośrodka.
System dodatków mieszkaniowych został wprowadzony ustawą z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, dla ochrony najemców o niskich dochodach w związku z wprowadzoną reformą czynszów.

Aktualnie obowiązują przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. : Dz.U. z 2017r. poz. 180 z późn.zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych (z dnia 28 grudnia 2001 r.).
uchwała nr XXI/124/11 Rady Miejskiej w Kowarach

Począwszy od 01 stycznia 2012r. do naliczania wysokości dodatków mieszkaniowych ma zastosowanie uchwała nr XXI/124/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 09.12.2011r. w sprawie wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego na terenie miasta Kowary.

Zgodnie z § 1 tej uchwały obniża się na terenie Miasta Kowary o 20 punktów procentowych wysokość wskaźników procentowych o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych, tj. od 01.01.2012r. wysokość dodatku mieszkaniowego, nie może przekraczać 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.