Ułatwienia dostępu

Dodatki mieszkaniowe

Adam Szumowski

Dodatek mieszkaniowy stanowi świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę. Celem tej formy pomocy jest dofinansowanie do  ponoszonych wydatków   mieszkaniowych   związanych z zajmowaniem  lokalu  mieszkalnego.

Pracownicy:

Inspektor ds. Dodatków Mieszkaniowych - Małgorzata Chimkowska

Kontakt:

Stanowisko ds. Dodatków Mieszkaniowych (Biuro nr 4)

tel. 75 718 21 13, wewn. w poł. ton. 39,  tel. kom. 518-371-798

Rozkład czasu pracy Inspektora ds. Dodatków Mieszkaniowych: 
poniedziałek - środa - 7:00 15:00
czwartek 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 14:00
w tym dniu wydawawanie i przymowanie wniosków prowadzi : Sekretariat Ośrodka.

System dodatków mieszkaniowych został wprowadzony ustawą z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, dla ochrony najemców o niskich dochodach w związku z wprowadzoną reformą czynszów.

Aktualnie obowiązujące  przepisy :

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. : Dz.U. z 2021r. poz. 2021 ze. zm.);
 • Uchwała nr XXI/124/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 09.12.2011r. w sprawie wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego na terenie miasta Kowary.

Zgodnie z § 1 ww. uchwały obniża się na terenie Miasta Kowary o 20 punktów procentowych wysokość wskaźników procentowych o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych, tj. od 01.01.2012r. wysokość dodatku mieszkaniowego, nie może przekraczać 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

 • Rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2013r. (Dz.U z 2013r poz. 359) określające sposób przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzór kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gosopodarstwa domowego, a także wzór legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu,
 • Uchwała nr XXXIX/252/21 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach .

Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych przysługują osobom spełniającym równocześnie trzy następujące kryteria:

 1. Posiadają tytuł prawny do zajmowanego mieszkania lub oczekują na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny

Oznacza to, że o dodatek mieszkaniowy mogą starać się:

- najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych zamieszkujący w tych lokalach,
-  osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do    lokalu mieszkalnego;
- osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich -  własność i właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych;
- inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem;1
- osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Od dnia 1 lipca 2021r.  dodatek mieszkaniowy nie przysluguje osobom przebywajacym w:

 • domu pomocy społecznej,
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • schronisku dla nieletnich
 • zakładze poprawczym,
 • zakładzie karnym
 • szkole , w tym szkole wojskowej

- jeżeli instytucje te zapewniają nieodplatnie pełne calodobowe utrzymanie.

 1. Spełniają kryterium dochodowe :

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie przekraczył w gospodarstwie:

 • jednoosobowym - 40%
 • wieloosobowym - 30%

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej  obecnie wynosi 5.662,53 zł.

  co oznacza, że:

- w przypadku gospodarstwa jednoosobowego dochód nie może przekraczać    - 2.265,01 zł,
- w przypadku gospodarstwa wieloosobowego dochód nie może przekraczać     - 1.698,76 zł        

Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego  a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Przykład:

Dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym wynosi miesięcznie 1.750,00 zł, czyli przekracza dopuszczalny dochód o 51,24 zł a zatem od wyliczonego dodatku mieszkaniowego wynoszącego np. 180,00 zł odejmujemy wysokość przekroczenia 51,24 zł, co daje dodatek w kwocie 128,79 zł.

Za dochód od 1 lipca 2021r. uważa się dochod w rozumieniu art.3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. O swiadczeniach rodzinnych.

Dochód,  po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, oznacza:

 1. a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 2. b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 3. c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:
 • renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
 • dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 • ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
 • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939–1945, otrzymywane z zagranicy,
 • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków   bezzwrotnej pomocy przy- znanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub in-stytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
 • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 • Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495),
 • należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełnią-cym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
 • należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
 • dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
 • alimenty na rzecz dzieci,
 • stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.6)), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
 • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
 • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
 • dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),
 • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
 • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
 • ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006,
 • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
 • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
 • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
 • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych ,
 • świadczenie rodzicielskie,
 • zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej,
 • przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne;

W przypadku posiadania tytulu prawnego do  gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020r.  poz.  333).

Dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej , w przypadku prowadzenia działalnośći opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020r. poz. 1426 z późn. zm.) ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegajacej opodatkowaniu na podstawie przepisow ustawy z dnia 20 listopada 1998r. O zryczałtowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osiaganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2020r.  poz. 1905, 2123 i 2320) przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o ktorym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

 1. Spełniają kryterium metrażowe.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% (lub 50% pod warunkiem, że udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%).

Powierzchnia normatywna, Utępstwa dopuszczone w ustawie  tj powierzchnia normatywna + 30%

1 osoby – 35m² - 45,50m²
2 osób  - 40m² - 52,00m²
3 osób  -  45m² - 58,50m²
4 osób  -  55m² - 71,50m²
5 osób  -  65m²  - 84,50m²
6 osób  -  70m² - 91,00m²

a na każdą następną osobę zwiększa się o 5m²

Jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju wówczas normatywną powierzchnię powiększa się o 15m². O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju  orzeka powiatowy zespół do spraw orzekania o stopniu niepelnosprawności.

Wysokość dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy wydatkami mieszkaniowymi przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a wydatkami na ten cel poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 • 15% dochodów gospodarstwa - w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 12% dochodów gospodarstwa - w gospodarstwie 2-4-osobowym,
 • 10% dochodów gospodarstwa - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Rodzaje wydatków mieszkaniowych stanowiące podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego .

Do wydatków tych, w zależności od tytułu prawnego do zajmowania lokalu, zalicza się: czynsz, wydatki związane z kosztami eksploatacji, funduszem remontowym, ponoszone przez gospodarstwa domowe członków spółdzielni mieszkaniowych, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną ponoszone przez gospodarstwa domowe właścicieli lokali mieszkalnych, z tym że do wysokości czynszu jaki byłby za taki lokal w gminie, a także (niezależnie od rodzaju zasobów) opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady nieczystości  ciekłe.

Nie  wlicza się do ww. wydatków  poniesione z tytułu: ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, rocznych opłat przekształceniowych o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020r. poz 2040),        opłat za gaz przewodowy i energię elektryczną dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

W przypadku, jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

 Do obliczania ryczałtu przyjmuje się następujące wydatki:

 • Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, za wydatek, stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału, uznaje się równowartość 5 kilowatogodzin energii elektrycznej na 1 m² normatywnej powierzchni użytkowej lub faktycznej, jeżeli zajmowana jest mniejsza od normatywnej.
 • Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację ciepłej wody, za wydatek, stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału, uznaje się równowartość 20 kilowatogodzin energii elektrycznej na każdego członka gospodarstwa.
 • Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację gazu przewodowego, za wydatek, stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału, uznaje się równowartość 10 kilowatogodzin energii elektrycznej w gospodarstwie jednoosobowym oraz równowartość 2 kilowatogodzin na każdą dodatkową osobę.

Dodatek nie może być wyższy od 50 % wydatków na powierzchnię lokalu normatywną lub zajmowaną w przypadku mniejszej od normatywnej oraz nie może być niższy od 0,5 % kwoty przecietnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji. Od 1 lipca 2021r.  jest to kwota 25,84 zł.

Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej przez wnioskodawcę, które nastąpiły w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego, nie maja wpływu na wysokość wypłacanego dodatku mieszkaniowego.

Kto przyznaje dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest przez Dyrektora tutejszego Ośrodka - działającego z upoważnienia Burmistrza miasta Kowary - w trybie decyzji administracyjnej, od której wnioskodawcy służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Wnioski o dodatek mieszkaniowy wraz z deklaracją o dochodach gospodarstwa domowego  należy składać w tutejszym  Ośrodku od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy Ośrodka wymienionych na wstępie. W piątki przeprowadzane są  wywiady środowiskowe.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Przyznany dodatek mieszkaniowy wypłacany jest zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny do dnia 10 każdego miesiąca z góry, w tym samym terminie wypłacany jest też ryczałt na opał .

Możliwość odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

W sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego organ ma prawo przeprowadzić wywiad środowiskowy. Wywiad jest przeprowadzany w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.  Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może zażądać od wnioskodawcy oraz od innych członków gospodarstwa domowego złożenia, oświadczenia o stanie majatkowym w tym szczegółowe dane dotyczące posiadanych nieruchomości, ruchomości oraz zasobów pieniężnych. Odmowa złożenia oswiadczenia majątkowego przez wnioskodawcę lub którąkolwiek z osób zamieszkujących w lokalu stanowi podstawę do wydania decyzji odmawiającej przyznania dodatku mieszkaniowego, na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej   z dnia 26 kwietnia 2013r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 589)

Dokumenty do pobrania

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - pobierz
 • deklaracja o dochodach - pobierz
 • zaświadczenie o wysokości dochodów. do dodatku mieszkaniowego. - pobierz
 • oswiadczenia  o wysokości dochodów osiągniętych z prowadzonej pozarolniczej działalności gosp. - pobierz
 • Oświadczenie do dodatku mieszk. z art 233. - pobierz

Inne wymagane dokumenty:

 • dokument - wystawiony przez zarządcę lokalu bądź osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny - potwierdzający wysokość opłat za lokal za miesiąc poprzedzajacy skladanie wniosku (w rozbiciu na składniki);
 • dokumenty - na podstawie których wypełniono deklarację o wysokości dochodów - potwierdzające wysokość dochodów wszystkich osób zamieszkujących lokal z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:
 • odcinki renty/emerytury, ostatnia aktualna decyzja z ZUS lub zaświadczenie z ZUS;
 • w przypadku otrzymywania alimentów - wyrok sądu (w wysokości zasądzonej) lub zaświadczenie od komornika (w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości niższej niż zasądzona lub otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego) lub oświadczenie (w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych lub których egzekucja nie jest prowadzona przez komornika);
 • uczniowie/studenci – zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów lub świadczeń z tytułu praktyk zawodowych;
 • zaświadczenie o otrzymanych stypendiach szkolnych na dzieci niepełnoletnie;
 • zaświadczenie o powierzchni gruntów wyrażonej w hektarach przeliczeniowych lub decyzja o naliczeniu podatku od nieruchomości rolnej;
 • jeśli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim należy dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności oraz dokument potwierdzający poruszanie się osoby na wózku inwalidzkim (np. zaświadczenie lekarskie)
 • jeśli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, należy dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności, w którym orzeczono o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Ponadto:

 • pracownik MOPS może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy;
 • podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów;
 • jeśli wypełnienie wniosku jest zbyt trudne, można poprosić o pomoc pracownika przyjmującego wniosek lub zaufaną osobę.

Dokumenty, na podstawie których wypełniono deklarację o wysokości dochodów wnioskodawca ma obowiązek przechowywać przez 3 lata.

Podstawy prawne:

 • ustawa z dn. 21 czerwca 2001 r. o  dodatkach  mieszkaniowych  (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 2021 ze. zm.);
 • uchwała nr XXI/124/11 Rady Miejskiej w Kowarach;
 • rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 589).