Ułatwienia dostępu

MIESZKANIE CHRONIONE TRENINGOWE

Adam Szumowski

Mieszkanie działa na podstawie:

a. Art. 17 ust. 1 pkt 12, art. 53 i art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej /tj. Dz. U. z 2020r poz. 1876 z późn.zm./
b. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018r w sprawie mieszkań chronionych/ Dz.U. z 2018r poz. 822/
c. Zarządzenia Burmistrza Miasta Kowary nr 182/2020 z dnia 10.12.2020r.
d. Uchwały Nr XXXII/199/20 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14.12.2020r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym

Podstawowym celem funkcjonowania Mieszkania jest zapewnienia usług bytowych, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.

Mieszkanie chronione ma na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną oraz przygotowanie osób tam przebywających przez specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia. Przeznaczone jest dla 4 osób usamodzielnionych, które ukończyły 18 lat i opuściły pieczę zastępczą oraz posiadają zatwierdzony indywidualny program usamodzielnienia, a ponadto spełniają poniższe warunki:

• nie maja możliwości powrotu do środowiska naturalnego;
• posiadają własne źródło dochodu;
• oczekują na przyznanie mieszkania z zasobów gminy;
• wymagają wsparcia i pomocy w podjęciu samodzielnego życia.

e. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny.
f. W oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy w drodze decyzji administracyjnej, zostaje przyznane prawo pobytu w mieszkaniu oraz określona procentowa wysokość odpłatności jaką mieszkaniec będzie ponosił przez okres pobytu.