Ułatwienia dostępu

Pomoc Społeczna

Adam Szumowski

1. POMOC SPOŁECZNA
1.1. Dział Pomocy Środowiskowej
1.2. Świadczenia z pomocy społecznej
1.3. Zasady udzielania pomocy społecznej

POMOC SPOŁECZNA
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, która umożliwia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Pomoc społeczne polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
 • pracy socjalnej
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Główne cele pomocy społecznej:

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.


DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Dział Pomocy Środowiskowej realizuje między innymi zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz inne, przekazane przez ustawę lub na podstawie porozumień, w tym programu rządowe i lokalne mające na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, z wyłączeniem zadań z tego zakresu, realizowanych przez inne komórki organizacyjne Ośrodka.

Do zadań Działu Pomocy Środowiskowej należy w szczególności:

 • rozpoznawanie, diagnozowanie potrzeb i organizowanie pomocy stosownie do indywidualnych potrzeb i sytuacji osób i rodzin;
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentacji oraz podejmowanie innych niezbędnych czynności związanych ze świadczeniem różnorodnych form pomocy;
 • wnioskowanie określonych świadczeń;
 • prowadzenie pracy socjalnej oraz zawieranie kontraktów socjalnych w celu wspomagania osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu pełnej aktywności społecznej;
 • udzielanie informacji osobom o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy realizowanych przez Ośrodek oraz inne podmioty działające na rzecz jednostek i rodzin w zakresie świadczeń pomocowych;
 • prowadzenie działalności profilaktycznej i inicjowanie nowych rozwiązań mających na celu zapobieganie stanom powodującym konieczność korzystania z pomocy społecznej;
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 • podejmowanie interwencji kryzysowej we współpracy z uprawnioną do jej realizacji instytucją lub organizacją pozarządową;
 • współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami społecznymi i pozarządowymi oraz innymi instytucjami na terenie miasta (placówki ochrony zdrowia, Sąd, ZUS, Prokuratura, Policja, szkoły itp.);
 • współpraca z urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach,
 • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym inicjowanie tworzenia oraz realizacja projektów i programów osłonowych.

Pracownicy i kontakt
Inspektor ds. świadczeń pomocy społecznej Patrycja Sęk – Patrycja Sęk
biuro nr 7
tel. 75 718 21 13 wew. w poł. ton. 36

Rejonowi pracownicy socjalni
biuro nr 10 tel. 75 718 21 13 wew. w poł. ton. 33
Rozkład czasu pracy:
Poniedziełk - środa   7.00 - 15.00
czwartek 7.00 - 16.00,
piątek 7.00 - 14.00
w tym praca w terenie: 11:00 – 14:00

 • Wanda Dąbrowska specjalista pracy socjalnej Rejon I - Batorego, Bielarska, Goździkowa, Grabskiego, Jaśminowa, Kalinowa, Kasztanowa, Krokusowa, Lipowa, Łomnicka, Mickiewicza, Norwida, Ogrodowa, Pocztowa, Prusa, Tkaczy, Tulipanowa.
 • Jolanta Stachyra starszy pracownik socjalny rejon II - 1 Maja do 54, Bema, Boczna, Górnicza, Izerska, Jeleniogórska, Kaczawska, Kawaleryjska, Kopernika, Kwiatowa, Matejki, Parkowa, Poprzeczna, Różana, Sienkiewicza, Słoneczna, Szkolna, Zamkowa.
 • Karolina Dąbrowska starszy specjalista pracy socjalnej rejon III - Główna, Karpacka, Malinowa, Nadrzeczna, Nowa, Rzemieślnicza, Św. Anny.
 • Wanda Dąbrowska specjalista pracy socjalnej + Dorota Chmielewska aspirant pracy socjalnej obsługują rejon IV -1 Maja od 39, Bukowa, Rejtana, Staszica, Wolności, Waryńskiego.
 • Barbara Myk specjalista pracy socjalnej rejon V - Borusiaka, Polna, Reja, Sanatoryjna, Kościuszki, Karkonoska, Kowalska, Klonowa, Łąkowa, Urocza, Wojska Polskiego.
 • Magdalena Jaworska pracownik socjalny rejon VI - Brzozowa, Chopina, Dworcowa, Leśna, Podgórze, Topolowa, Wiejska, Witosa, Źródlana.

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Świadczenia pomocy społecznej są zróżnicowane, niektóre mają charakter obligatoryjny, a inne fakultatywny. Każdy rodzaj świadczenia ma ustawowo określone przesłanki, które stanowią podstawę ich przyznania. Wyodrębnić można świadczenia pieniężne i niepieniężne, w tym w naturze i usługach, które udzielane są bezpłatnie, odpłatnie lub za częściową odpłatnością.

Świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

Świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna,
 • bilet kredytowany,
 • kładki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 • mieszkanie chronione,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

ZASADY UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ

Zasady ogólne

Pomocy społecznej udziela się między innymi z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego /zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych/, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, alkoholizmu lub narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej bądź ekologicznej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Świadczenia udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej , jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może też być udzielona z urzędu.
Podstawą przyznania świadczenia jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc. Natomiast podstawę ustalenia danych osoby ubiegającej się o świadczenie, stanu jej zdrowia oraz sytuacji osobistej, rodzinnej i materialnej stanowią odpowiednio aktualne dokumenty, a w szczególności: dowód osobisty, orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia w przypadku osób, które uzyskały takie orzeczenie przed 31 sierpnia 1997 roku, lub po tej dacie - decyzja organu rentowego przyznająca świadczenie z ubezpieczenia społecznego albo zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, dowód otrzymywania emerytury lub renty, zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu przez dziecko nauki, oświadczenie, że dziecko nie otrzymuje pomocy materialnej ze szkoły, oświadczenie o stanie majątkowym, decyzja urzędu pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, legitymacja ubezpieczeniowa ZUS (do wglądu). Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydawane są w formie pisemnej.

Komu przysługuje pomoc społeczna?

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej mają również cudzoziemcy, którzy mają miejsce zamieszkania i przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • a. na podstawie zezwolenia na pobyt stały,
 • b. na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.
 • c. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, tj. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego cudzoziemcowi przybywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywającemu na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną, który jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,
 • d. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, tj. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego ze względu na inne okoliczności udziela się cudzoziemcowi,, który posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz
  • zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym terytorium lub
  • zamierza podjąć lub kontynuować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej studia lub szkolenie zawodowe, lub
  • wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 • 4. związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej
  Pomoc w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje cudzoziemcom, którzy mają miejsce zamieszkania i przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany.

Prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 170 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj. na podstawie zaświadczenia wydanego cudzoziemcowi, w stosunku do którego istnieje domniemanie, że jest ofiarą handlu ludźmi), lub na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 176 ustawy o cudzoziemcach (tj. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi).

Kryterium dochodowe i sposób obliczania dochodu

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł, zwanym dalej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej;
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł, zwanym dalej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie;
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot wymienionych kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej kryterium dochodowym w rodzinie.

Powyższe kryteria dochodowe obowiązują od 1 października 2018r.

Dochód ustalany dla celów pomocy społecznej oznacza sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło jego uzyskania (jeżeli ustawa nie stanowi inaczej), pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

W odniesieniu do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

 • opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenie społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach,
 • opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy

(wynikające z zapisów ustawy o pomocy społecznej, tekst jednolity: z.U. z 2020r. poz. 1876.)

ZASIŁEK STAŁY

Komu przysługuje?

Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Wysokość zasiłku:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej — różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie,
 • w przypadku osoby w rodzinie — różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.
Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

ZASIŁEK OKRESOWY

Komu przysługuje?

Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej oraz rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. Ten rodzaj zasiłku przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, wielodzietność.

Wysokość zasiłku:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej — do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie,
 • w przypadku rodziny — do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
  Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa nić 50% różnicy między:
 • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
 • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

ZASIŁEK CELOWY

Ten rodzaj zasiłku może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Między innymi może zostać przyznany: osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne; osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego; osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany: specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi, zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

PRACA SOCJALNA

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Stanowi szereg działań na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym i prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej, ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.
Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. Stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Jej celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

WYNAGRODZENIE NALEŻNE OPIEKUNOWI Z TYT. SPRAWOWANIA OPIEKI

Ww. wynagrodzenie przyznaje sąd. Wynagrodzenie wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

 

Dział Usług Opiekuńczych

Adam Szumowski

Dział Usług Opiekuńczych

DUO tworzą opiekunki odpowiedzialne za realizację pomocy usługowej w przydzielonym terenie opiekuńczym zatrudnione na etat Dział Usług Opiekuńczych organizuje i świadczy:

 • usługi opiekuńcze,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze,

Pracownicy i kontakt :

Kierownik Działu Usług Opiekuńczych Karolina Dąbrowska e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Biuro nr 3
tel. 75 718 21 13 wewn. w poł. ton. 38
Rozkład czasu pracy Kierownika Działu Karolina Dąbrowska:

poniedziałek - środa -  7:00 - 15:00,
czwartek 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 14:00

w tym praca w terenie wg potrzeb.

Opiekunki:

 • Grażyna Cukierda
 • Bożena Gołębska
 • Małgorzata Bednarz
 • Joanna Paspalis

Usługi opiekuńcze przyznawane są od poniedziałku do piątku w godzinach między 8.00 a 16.00 - w ilości od 1 do 2 godzin dziennie, a w szczególnie w uzasadnionych przypadkach- 3 godziny dziennie.

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje:

 • osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione,
 • pomoc usługową przyznaje się przede wszystkim osobie starszej samotnej, osobie starszej, która posiada rodzinę, opiekę w pierwszej kolejności powinna zapewnić właśnie rodzina, natomiast w przypadku, gdy tej rodziny nie ma lub nie jest w stanie pomocy powinna udzielić instytucja,
 • usługi świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy

Usługi opiekuńcze obejmują:

 • pomoc w codziennych czynnościach np.:
 • robienie zakupów,
 • wynoszenie śmieci,
 • sprzątania mieszkania bądź pokoju tj. części użytkowanej przez podopiecznego
 • gotowanie bądź donoszenie obiadów,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • załatwianie wizyt lekarskich oraz realizacji recept
 • podtrzymanie człowieka starszego w jego samodzielności i sprawności,
 • opiekę higieniczną, pielęgnacyjną - mycie, kąpanie, ubieranie, przesłanie łóżka, zmiana bielizny pościelowej,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze – np. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu, świadczone przez pielęgniarki, rehabilitantów, fizjoterapeutów – to szczególny rodzaj usług dostosowanych do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty :

 • pisemny wniosek złożony przez zainteresowanego bądź pracownika socjalnego o objęciu pomocą, w formie usług opiekuńczych z wyszczególnieniem zakresu tej pomocy oraz liczby godzin,
 • zaświadczenie lekarskie z adnotacją dotyczącą, że zainteresowany wymaga pomocy osoby drugiej.
 • zobowiązanie do ponoszenia odpłatności za świadczone usługi, (jeżeli odpłatność będzie występować)
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli osoba posiada),
 • dochody rodziny: zaświadczenia o zarobkach netto wszystkich członków rodziny w raz z zasiłkami rodzinnymi, pielęgnacyjnymi, decyzja o dodatku mieszkaniowym, odcinki rent, emerytur,
 • oświadczenie o stanie majątkowym,
 • dowód osobisty.

Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze:

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 listopada 2023r. roku Nr. LXXVII/464/23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pełna odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze wynosi 42,64 zł za 1 godzinę usług w dni robocze, w godzinach 8.00 -16.00.

Podopieczni ponoszą procentową odpłatność, kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości uzyskiwanych dochodów i stanu rodzinnego.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

Na podstawie przepisu art. 18 ust 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2020r. poz. 1876 ze zm)), gmina organizuje i świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szczegółowe przepisy dotyczące m. in. rodzaju specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i kwalifikacji osób świadczących takie usługi określone są rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr.189, poz. 1598 z późn. zm: Dz. U z 2006 r. Nr 134, poz. 943).

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych złożony osobiście lub listownie,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu,
 • kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasadniczo – z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (oryginał do wglądu), lub decyzja waloryzacyjna świadczenie,
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych,
 • rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ( wywiad powinien być przeprowadzony w ciągu 14 dni od daty złożenia podania)

Dokumenty do pobrania

 • wniosek o przyznanie usług opiekuńczych. (pobierz)

Odpłatność za specjalistycze usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

Warunki ponoszenia odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych / Dz.U. 2005 nr 189, poz. 1598 z późn. zm./