Dział Usług Opiekuńczych

Adam Szumowski

Dział Usług Opiekuńczych

DUO tworzą opiekunki odpowiedzialne za realizację pomocy usługowej w przydzielonym terenie opiekuńczym zatrudnione na etat Dział Usług Opiekuńczych organizuje i świadczy:

 • usługi opiekuńcze,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze,

Pracownicy i kontakt :

Kierownik Działu Usług Opiekuńczych Karolina Dąbrowska e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Biuro nr 3
tel. 75 718 21 13 wewn. w poł. ton. 38
Rozkład czasu pracy p.o Kierownika Działu:7:15 - 15:15, w tym praca w terenie wg potrzeb.

Opiekunki:

 • Grażyna Cukierda
 • Chmielewska Dorota
 • Bożena Gołębska
 • Małgorzata Bednarz
 • Joanna Paspalis
 • Beata Kapała
 • Grunin Mirela

Usługi opiekuńcze przyznawane są od poniedziałku do piątku w godzinach między 8.00 a 16.00 - w ilości od 1 do 2 godzin dziennie, a w szczególnie w uzasadnionych przypadkach- 3 godziny dziennie.

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje:

 • osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione,
 • pomoc usługową przyznaje się przede wszystkim osobie starszej samotnej, osobie starszej, która posiada rodzinę, opiekę w pierwszej kolejności powinna zapewnić właśnie rodzina, natomiast w przypadku, gdy tej rodziny nie ma lub nie jest w stanie pomocy powinna udzielić instytucja,
 • usługi świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy

Usługi opiekuńcze obejmują:

 • pomoc w codziennych czynnościach np.:
 • robienie zakupów,
 • wynoszenie śmieci,
 • sprzątania mieszkania bądź pokoju tj. części użytkowanej przez podopiecznego
 • gotowanie bądź donoszenie obiadów,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • załatwianie wizyt lekarskich oraz realizacji recept
 • podtrzymanie człowieka starszego w jego samodzielności i sprawności,
 • opiekę higieniczną, pielęgnacyjną - mycie, kąpanie, ubieranie, przesłanie łóżka, zmiana bielizny pościelowej,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze – np. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu, świadczone przez pielęgniarki, rehabilitantów, fizjoterapeutów – to szczególny rodzaj usług dostosowanych do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty :

 • pisemny wniosek złożony przez zainteresowanego bądź pracownika socjalnego o objęciu pomocą, w formie usług opiekuńczych z wyszczególnieniem zakresu tej pomocy oraz liczby godzin,
 • zaświadczenie lekarskie z adnotacją dotyczącą, że zainteresowany wymaga pomocy osoby drugiej.
 • zobowiązanie do ponoszenia odpłatności za świadczone usługi, (jeżeli odpłatność będzie występować)
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli osoba posiada),
 • dochody rodziny: zaświadczenia o zarobkach netto wszystkich członków rodziny w raz z zasiłkami rodzinnymi, pielęgnacyjnymi, decyzja o dodatku mieszkaniowym, odcinki rent, emerytur,
 • oświadczenie o stanie majątkowym,
 • dowód osobisty.

Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze:

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia 2020 roku Nr. XXXIII/205/20 w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pełna odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze wynosi 28,56 zł za 1 godzinę usług w dni robocze, w godzinach 8.00 -16.00.

Podopieczni ponoszą procentową odpłatność, kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości uzyskiwanych dochodów i stanu rodzinnego.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

Na podstawie przepisu art. 18 ust 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2020r. poz. 1876 ze zm)), gmina organizuje i świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szczegółowe przepisy dotyczące m. in. rodzaju specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i kwalifikacji osób świadczących takie usługi określone są rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr.189, poz. 1598 z późn. zm: Dz. U z 2006 r. Nr 134, poz. 943).

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych złożony osobiście lub listownie,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu,
 • kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasadniczo – z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (oryginał do wglądu), lub decyzja waloryzacyjna świadczenie,
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych,
 • rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ( wywiad powinien być przeprowadzony w ciągu 14 dni od daty złożenia podania)

Dokumenty do pobrania

 • wniosek o przyznanie usług opiekuńczych. (pobierz)

Odpłatność za specjalistycze usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

Warunki ponoszenia odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych / Dz.U. 2005 nr 189, poz. 1598 z późn. zm./