Ułatwienia dostępu

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach

Adam Szumowski

UCHWAŁA NR XV/93/19 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodziny ,, Za
Życiem” (Dz. U. z 2019r. poz. 473) Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVI/193/05 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 15 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kowarach, zmienionej uchwałą nr XXXVI/177/08 Rady
Miejskiej w Kowarach z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach oraz uchwałą nr LXV/286/14 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 lutego 2014 r. oraz
uchwałą nr XXII/104/16 z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach § 2 otrzymuje brzmienie:

"Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę Kowary w zakresie:

 1. pomocy społecznej,
 2. dodatków mieszkaniowych,
 3. świadczeń rodzinnych,
 4. świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 5. postępowań dotyczących dłużników alimentacyjnych,
 6. pomocy kombatantom oraz niektórym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 7. postępowań dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej,
 8. ubezpieczeń społecznych,
 9. powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
 10. promocji zatrudnienia,
 11. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 12. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 13. sprawienia pogrzebu zmarłym na terenie gminy, którzy nie zostali pochowani przez podmioty o którychmowa w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
 14. dodatków energetycznych,
 15. ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów,
 16. świadczeń wychowawczych,
 17. wsparcia kobiet w ciąży i rodzin ,,za życiem”
 18. innych zadań przekazanych przez ustawę lub na podstawie porozumień.

§ 2.

 1. W ramach Ośrodka działa Edukacyjny Klub Seniora w Kowarach
 2. Organizację, zasady funkcjonowania oraz sposób korzystania z Edukacyjnego Klubu Seniora w Kowarach określa regulamin Klubu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kowarach
Maciej Michella

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach.
W § 2 po pkt 16 dopisuje się pkt 17 o treści: " 17. " wsparcia kobiet w ciąży i rodzin ,,za życiem”.
Wejście w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin ,, za życiem” upoważnienie przez Burmistrza Miasta Kowary Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach
do prowadzenia postępowań w sprawach dot. jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu a także do wydawania w tych sprawach decyzji – wymaga rozszerzenia określonych w § 2 statutu zadań Ośrodka o zadania wynikające z ww. ustawy.
W § 2.1 dopisuje się .W ramach Ośrodka działa Edukacyjny Klub Seniora w Kowarach Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy miejskiej Kowary, utworzoną do realizacji zadań pomocy społecznej, w tym własnych i zleconych oraz innych zadań Gminy określonych jako zadania Ośrodka wynikających z przepisów prawa. Gmina Miejska Kowary, w czerwcu 2019r roku przystąpiła do realizacji zadania w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” NA LATA 2015-2020 Edukacyjny Klub Seniora w Kowarach przy ul. Szkolnej 1, w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
Dzięki realizacji programu zostały wyremontowane i dostosowane pomieszczenia. Klub został doposażony w sprzęt komputerowy,, biurowy, szatnię, sprzęt rehabilitacyjny, wyposażenie kuchni, stoły oraz krzesła.

Pobierz

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Adam Szumowski

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informuję, że na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach umieszczono kamery monitoringu wizyjnego.
1) Administratorem danych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach z siedzibą w Kowarach, adres : ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowarach.
2) W sprawie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować, z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych za pomocą poczty mailowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tradycyjną pocztą mailową lub osobiście w siedzibie Administratora.
3) Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia pracowników i ochrona mienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit e RODO jakim jest przetwarzanie niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Monitoring wizyjny zorganizowano zgodnie art. 108 a ustawy Prawo Oświatowe oraz art. 22 ² Kodeksu Pracy.
4) Monitoringiem objęto teren wokół budynku MOPS, główne wejście oraz hol.
5) Odbiorcą Pani/Pan danych osobowych będą podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę informatyczną Administratora, oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z jego obowiązków powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6) Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane 14 dni na urządzeniu rejestrującym.
7) Jako osobie, której dane dotyczą przysługuje Pani/Panu szereg uprawnień, w tym m.in. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych lub ich usunięcia. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw;
a) dostępu do danych osobowych ( w tym danych swojego dziecka),
b) prawo do animizacji wizerunku o ile administrator wykaże taką możliwość,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją,
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
8) Pani/Pan dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego / organizacji międzynarodowej.

Deklaracja dostępności

Adam Szumowski

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.mopskowary.pl
Data publikacji strony internetowej: 16.09.2012r
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.09.2020r
Deklarację sporządzono dnia: 23.09.2020

DWA ASPEKTY DOSTĘPNOŚCI SERWISU
ASPEKT TECHNICZNY

Strona internetowa miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością:

 • Język stron serwisu - prawidłowo określony w kodzie strony
 • Tytuły stron - prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec
 • Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie
 • Możliwość pominięcia bloków – zagwarantowana
 • Pułapki klawiaturowe - wykluczone
 • Nagłówki - prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych przez redaktorów treści
 • Listy - prawidłowo użyte w całym systemie
 • Formularze (konstrukcja) - prawidłowo zbudowane i opisane
 • Linki - wprowadzony system automatycznego generowania poprawnych linków (w przypadku podłączania plików zawierają one informacje objaśniające o typie pliku)
 • Fokus oraz tabindex - prawidłowo wdrożone; każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna.
 • Kontrast - wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących używających funkcji wysokiego kontrastu przy odwróceniu kolorów w systemie operacyjnym Windows zalecane jest używanie przeglądarki Internet Explorer 10.
 • Powiększanie tekstu – wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących w celu powiększania i pomniejszania czcionek zaleca się stosowanie klawiszy ctrl+ i ctrl-
 • Rozdzielenie struktury i wyglądu - wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS.
 • Zgodność ze standardami - usunęliśmy prawie wszystkie błędy składniowe HTML.

ASPEKT INFORMACYJNY

Strona internetowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach zawiera teksty i zdjęcia, które zostały opublikowane w serwisie od początku jego istnienia. Redaktor publikuje teksty, zdjęcia czy pliki i musi zadbać o to, by każdy mógł z tych treści skorzystać.

Szczegółowe informacje:

 • Zrozumiałość - teksty zamieszczone w serwisie powinny być napisane w miarę możliwości w jak najprostszy sposób,
 • Czytelność - redaktorzy starają się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia itp.
 • Elementy graficzne - zdjęcia i grafiki mają wypełniony tzw. atrybut alt. Zawarte w nim opisy są odczytywane przez czytniki ekranów, czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące. Redaktorzy starają się na bieżąco uzupełniać alty.
 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie http://www.onlineocr.net/
 • W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.
 • W serwisie znajdują się dokumenty z treścią w której zostały wstawione linki do dokumentów. Sukcesywnie odnośniki będą poprawiane aby były unikalne i zrozumiałe, także poza kontekstem. Dodana zostanie również informacja o typie pliku i jego wielkości jeżeli nie jest do tej pory zawarta.
 • Treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w serwisie Biuletynu Informacji Publicznej są przeglądane i jeżeli to konieczne zostaną dostosowane do wymogów Rozporządzenia.
 • INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +75 757182113. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
 • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej witryny internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
 • Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
 • Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich pod adresem https://www.rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 • Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach znajduje się przy ul. Zamkowej 5, 58-530 Kowary.
 • Dostępność wejścia
 • Do budynku prowadzi jedno wejście główne znajdujące się od strony głównej ulicy – Zamkowej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Ośrodka. Do wejścia budynku prowadzą schody z 4 stopniami oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Wzdłuż podjazdu znajduje się barierka umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się.
 • Pomieszczenia MOPS znajdują się na parterze budynku, przez co osoby mające trudności z poruszaniem się, korzystające z wózka inwalidzkiego, które chcą skorzystać z usług naszego ośrodka mają ułatwiony dostęp.
 • Dostępność parkingu samochodowego przy budynku MOPS.
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach nie posiada tłumacza języka migowego.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Krawędzie schodów oraz drzwi szklane oznakowane są kontrastową taśmą
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Obowiązek informacyjny RODO

Adam Szumowski

W związku z realizacją wymogów art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.


1. Administratorem przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach z siedzibą w Kowarach ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowarach.
2. W sprawie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować, z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych za pomocą poczty mailowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tradycyjną pocztą mailową lub osobiście w siedzibie Administratora.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c rozporządzenia, przygotowanie i realizacji zawartych umów zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b rozporządzenia, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi sprawowania władzy na podstawie art. 6 ust.1 lit. e rozporządzania, w przypadkach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej na podstawie art. 6 ust.1 lit. d oraz w szczególnych przypadkach na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na podstawie art. 15 RODO;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne na podstawie art. 16 RODO;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.