Ułatwienia dostępu

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach

Adam Szumowski

UCHWAŁA NR XV/93/19 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodziny ,, Za
Życiem” (Dz. U. z 2019r. poz. 473) Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVI/193/05 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 15 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kowarach, zmienionej uchwałą nr XXXVI/177/08 Rady
Miejskiej w Kowarach z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach oraz uchwałą nr LXV/286/14 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 lutego 2014 r. oraz
uchwałą nr XXII/104/16 z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach § 2 otrzymuje brzmienie:

"Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę Kowary w zakresie:

 1. pomocy społecznej,
 2. dodatków mieszkaniowych,
 3. świadczeń rodzinnych,
 4. świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 5. postępowań dotyczących dłużników alimentacyjnych,
 6. pomocy kombatantom oraz niektórym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 7. postępowań dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej,
 8. ubezpieczeń społecznych,
 9. powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
 10. promocji zatrudnienia,
 11. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 12. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 13. sprawienia pogrzebu zmarłym na terenie gminy, którzy nie zostali pochowani przez podmioty o którychmowa w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
 14. dodatków energetycznych,
 15. ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów,
 16. świadczeń wychowawczych,
 17. wsparcia kobiet w ciąży i rodzin ,,za życiem”
 18. innych zadań przekazanych przez ustawę lub na podstawie porozumień.

§ 2.

 1. W ramach Ośrodka działa Edukacyjny Klub Seniora w Kowarach
 2. Organizację, zasady funkcjonowania oraz sposób korzystania z Edukacyjnego Klubu Seniora w Kowarach określa regulamin Klubu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kowarach
Maciej Michella

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach.
W § 2 po pkt 16 dopisuje się pkt 17 o treści: " 17. " wsparcia kobiet w ciąży i rodzin ,,za życiem”.
Wejście w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin ,, za życiem” upoważnienie przez Burmistrza Miasta Kowary Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach
do prowadzenia postępowań w sprawach dot. jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu a także do wydawania w tych sprawach decyzji – wymaga rozszerzenia określonych w § 2 statutu zadań Ośrodka o zadania wynikające z ww. ustawy.
W § 2.1 dopisuje się .W ramach Ośrodka działa Edukacyjny Klub Seniora w Kowarach Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy miejskiej Kowary, utworzoną do realizacji zadań pomocy społecznej, w tym własnych i zleconych oraz innych zadań Gminy określonych jako zadania Ośrodka wynikających z przepisów prawa. Gmina Miejska Kowary, w czerwcu 2019r roku przystąpiła do realizacji zadania w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” NA LATA 2015-2020 Edukacyjny Klub Seniora w Kowarach przy ul. Szkolnej 1, w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
Dzięki realizacji programu zostały wyremontowane i dostosowane pomieszczenia. Klub został doposażony w sprzęt komputerowy,, biurowy, szatnię, sprzęt rehabilitacyjny, wyposażenie kuchni, stoły oraz krzesła.

Pobierz