Ułatwienia dostępu

DODATEK MIESZKANIOWY Z MOCĄ WSTECZNĄ

Adam Szumowski

Na podstawie Art. 15zzzib. pkt. 1,2,3,4,5,6,7 ustawy z dnia 02.03.2020 r.. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374,567,568,695,875 i 1086) :
Za okres od dnia 20.03.2020r. dodatek mieszkaniowy może być wypłacony z mocą wsteczną, dla osób , które nie miały przyznanego dodatku mieszkaniowego inną decyzją.

Możliwość przyznania dodatku z mocą wsteczną obejmie tylko wnioski o dodatek mieszkaniowy złożone w terminie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem COVID-19.

Żeby otrzymać dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną należy złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy tak jak dotychczas i dodatkowo wypełnić „ Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną” ze wskazaniem okresu za jaki miałby być przyznany dodatek, nie wcześniejszy jednak niż od 20.03.2020r.

W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres, o którym mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy, tzn. suma miesięcy za które będzie przyznany dodatek nie zmieniła się i nadal wynosi 6 łącznie ze wskazanymi do wypłaty z mocą wsteczną.

„Art. 15zzzib. 1. Za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19, dodatek mieszkaniowy, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133), może zostać przyznany z mocą wsteczną.”

Ustawa z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374,567,568,695,875 i 1086).

Wymagane załączniki:

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną" - pobierz