Pomoc finansowa w formie zasiłku okresowego

Adam Szumowski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach informuje mieszkańców o możliwości otrzymania pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego, świadczenia pieniężnego na żywność - po spełnieniu kryterium dochodowego, które wynosi 528 zł dla osoby w rodzinie i 701 zł dla osoby samotnej.
Informujemy jednocześnie, że istnieje możliwość otrzymania dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego dla osób spełniających poniższe kryteria:

Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych
Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych przysługują osobom spełniającym równocześnie trzy następujące kryteria:
1. Posiadają tytuł prawny do zajmowanego mieszkania lub oczekują na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny
2. Spełniają kryterium dochodowe
Najniższa emerytura od dnia 1 marca 2020 r. wynosi 1200,00 zł co oznacza, że:
- w przypadku gospodarstwa jednoosobowego dochód nie może przekraczać 2.100 zł,
- w przypadku gospodarstwa wieloosobowego nie może przekraczać 1.500 zł.
Jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego wyżej, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.
Przykład:
Dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym wynosi miesięcznie 1.520,00 zł, czyli przekracza dopuszczalny dochód o 20,00 zł a zatem od wyliczonego dodatku mieszkaniowego wynoszącego np. 180,00 zł odejmujemy wysokość przekroczenia 20,00 zł, co daje dodatek w kwocie 160,00 zł.
3. Spełniają kryterium metrażowe
Powierzchnia normatywna, Ustępstwa dopuszczone w ustawie
tj powierzchnia normatywna + 30%
1 osoby – 35m² 45,50m²
2 osób - 40m² 52,00m²
3 osób - 45m² 58,50m²
4 osób - 55m² 71,50m²
5 osób - 65m² 84,50m²
6 osób - 70m² 91,00m²
a na każdą następną osobę zwiększa się o 5m²
Jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju wówczas normatywną powierzchnię powiększa się o 15m². O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzeka powiatowy zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.
Jeżeli osobie przysługuje dodatek, a w jej mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania (c.o.), lub ciepłej wody (c.w.), lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem, to wówczas przysługuje jej ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego.
Osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny .

Informacje – dodatek energetyczny
Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. wynosi:
1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 10,94 zł miesięcznie;
2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,19 zł miesięcznie;
3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,23 zł miesięcznie.
Wymagane dokumenty
1. wniosek o przyznanie dodatku energetycznego:
2. kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej) oryginał do wglądu;
3. kopia rachunku lub faktury VAT za energię elektryczną ( w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej), oryginał do wglądu;
4. Nr rachunku bankowego / w przypadku wyboru płatności na konto osobiste wnioskodawcy/.
Szczegółowe informacje dot. zasad przyznawania i wypłacania pomocy można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowarach w godz. od 7:15 do 15:15 ,
informacje Tel. 75 7182113: - dodatki mieszkaniowe - wew. 39 , tel. kom. 518-371-798
- pomoc społeczna - wew. 33, tel. kom. 789-205-549, 518-218-793