Ułatwienia dostępu

.

Aktualności

Trwałość projektu

tp

Gmina Miejska Kowary/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach w związku z zakończeniem projektu pn.: „Dobra pora na aktywne i edukacyjne życie Seniora w Gminie Kowary” realizowanego w okresie od 01.12.2019 do 31.12.2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: 9 Włączenie społeczne, Działania: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania: 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne, nr RPDS.09.02.01-02-0085/19, ogłasza gotowość świadczenia usług społecznych w postaci działania Klubu Seniora co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu tj. 36 miesięcy.
Celem Klubu Seniora jest: utrzymanie cyklicznych spotkań z osobami potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz zwiększeniu aktywności społecznej wśród 20 osób zamieszkujących na terenie gminy Kowary.
Szczegółowy zakres wsparcia będzie zgodny ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.
Dodatkowych informacji można zasięgnąć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowarach.
Godziny pracy Ośrodka:
od poniedziałku do środy w godzinach: 7.00-15.00, czwartek w godzinach: 7.00-16.00, piątek w godzinach: 7.00-14.00
tel/fax: 757182113
e – mail: sekretariat@mopskowary.pl
 

Język migowy