Ułatwienia dostępu

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SALIDARNOŚCIOWEGO

Adam Szumowski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SALIDARNOŚCIOWEGO  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023

Dofinansowanie: 159 069,00 zł
Całkowita wartość: 159 069,00 zł

27 marca 2023
Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023, realizowany ze środków finansowych pochodzących
z Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Kowary przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023, który jest realizowany ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

W roku 2023 dofinansowanie wynosi: 159 069,00 zł, całkowita wartość zadania wynosi: 159 069, 00 zł.
Z Programu mogą skorzystać osoby mieszkające na terenie Gminy Kowary:

1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:
• znacznym
• umiarkowanym
• traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

W ramach posiadanych środków finansowych istnieje także możliwość rozliczenia kosztów zakupu biletów komunikacji publicznej czy też dojazdu własnym środkiem transportu, zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne dla asystenta towarzyszącego Uczestnikowi Programu.
Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć osoby:
• posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

lub
• osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
lub
• osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt.1 lub 2.
Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
• wykonywaniu czynności dnia codziennego dla Uczestnika Programu;
• wyjściu, powrocie lub dojazdach z Uczestnikiem Programu w wybrane przez Uczestnika miejsca;
• załatwianiu spraw urzędowych;
• korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
• zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej. Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej nie może być: członek rodziny, opiekun prawny lub osoba faktycznie zamieszkująca razem z osobą niepełnosprawną.

W roku 2023 usługą asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej planuje się objąć 4 osoby niepełnosprawne: 3- osoby dorosłe, 1-dziecko do 16 roku życia.

Rekrutacja.

Realizator prowadzi rekrutację do Programu od 27 marca do 07 kwietnia 2023 r.
Przystąpienie do programu odbywa się na podstawie kolejności złożenia wniosku!
Co musisz zrobić, aby przystąpić do Programu?

1. Zapoznaj się z Regulaminem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023.

2. Wypełnij dokumenty przystąpienia do Programu:

Dołącz kopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne
do wymienionych) oraz w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności.

3. Złóż dokumenty:
• osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach
w godzinach: 7.00 – 14.00;
• drogą pocztową na adres: ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowary;
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023