Ułatwienia dostępu

INFORMACJA DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWARACH o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego

Adam Szumowski

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz na podstawie Upoważnienia nr WOK.0052.47.2022 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 16 sierpnia 2022r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca.

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminy Miejskiej Kowary i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Dolnośląskiego.
Gmina Miejska Kowary złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.
Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.