Ułatwienia dostępu

ŚWIADCZENIE 300 ZŁ DLA OBYWATELI UKRAINY

Adam Szumowski

Od 24 marca można składać wnioski o zasiłek 300 zł dla obywateli Ukrainy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach rozpoczyna obsługę świadczeń dla uchodźców.
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł
Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
Wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.) może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
Osoby uprawnione do otrzymania:

  1. obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
  2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
  4. dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Podstawowe wymagania:

  1. wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
  2. wpisanie do rejestru PESEL.

Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowarach, w godzinach od. 7.30 do 15.00.