Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia z powiatu karkonoskiego

Adam Szumowski

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze informuje, że realizuje projekt: „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia z powiatu karkonoskiego i Jeleniej Góry_2022” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO) Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy,

Okres realizacji projektu: 01.01.2022r. – 31.12.2022r.
Wartość projektu: 3 577 738,92 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 85%

Projekt ma na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie karkonoskim oraz mieście Jelenia Góra. Skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Jeleniej Górze, w tym zwłaszcza do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnością, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób niskimi kwalifikacjami.

Planowane formy wsparcia:

• pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe;
• staże;
• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
• prace interwencyjne;
• refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i zasadą zrównoważonego rozwoju.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby bezrobotne zamieszkałe na obszarach objętych rewitalizacją oraz na obszarach wiejskich

Definicje:
Obszar wiejski: obszar słabo zaludniony zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). Obszary słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie. obszar słabo zaludniony zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). Do obszarów wiejskich zaliczamy gminy: JANOWICE WIELKIE, JEŻÓW SUDECKI, MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, STARA KAMIENICA.

seu

Szczegółowe informacje można uzyskać:
- o projekcie: tel. 75 64 73 165,
- z zakresu aktywnych form wsparcia:
• staże – tel. 75 64 73 156
• prace interwencyjne – tel. 75 64 73 172
• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – tel. 75 64 73 153
• wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – tel. 75 64 73 159
Obowiązujące w Urzędzie zasady przyznawania środków, druki wniosków do pobrania oraz aktualne ogłoszenia dotyczące naboru wniosków na poszczególne formy wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu: http://jeleniagora.praca.gov.pl.

pismo