Dodatek osłonowy 2022 r. – dla kogo, gdzie złożyć wniosek, wysokość pomocy, rozstrzygnięcie, kiedy wypłaty?

Adam Szumowski

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r. Ma on stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemcom, w pokryciu części kosztów energii.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu I żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody (w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych) nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

x

Wysokość dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

• jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
• gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje wprzypadku gdym głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021r. Poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy przyznany na podstawie wniosków złożonych w styczniu 2022 r. będzie wypłacony w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia 2022 r., nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski będzie można składać:
- elektronicznie za za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego – od stycznia 2022r. do 31 października 2022r.;
- tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022r. do 31 października 2022r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach ul. Zamkowa 5.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji. Wnioskodawcy zostanie przesłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego będzie miał możliwość odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku osłonowego. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Od 4 stycznia 2022 r. uruchomiona została specjalna infolinia dotycząca dodatku osłonowego. Pod numerem +48 22 369 14 44 dzwoniący otrzymają profesjonalną pomoc w dni robocze – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kowarach pod numerem 75 718 21 13 wew. 35 lub 697 917 193 w godzinach od 7.15 do 15.15.
żródło https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

1. wskazówki do wypełniania wniosku - pobierz
2. Wzór wniosku - pobierz