REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI IZOLACJI

Adam Szumowski

Sala Izolacji uruchomiona została ze względu na nadzwyczajną sytuację wywołaną pandemią koronawirusa COVID-19 i głównym celem placówki jest niesienie pomocy osobom bezdomnym przebywającym dotychczas poza Schroniskami i Noclegowniami. Sala Izolacji umożliwia przejście do innych placówek po okresie dobrowolnej izolacji trwającej minimum 2 tygodnie.
Każda osoba decydująca się na pobyt w Sali Izolacji, a tym samym korzystająca z noclegu i innych form pomocy udzielanej w placówce zobowiązana jest do przestrzegania punktów niniejszego regulaminu:
1) Korzystający z Sali Izolacji zobowiązuje się do nieopuszczania placówki od momentu przyjścia do niej, , do upływu czasu 2 tygodni od zakończenia naboru. Wyjście z Sali oznacza automatyczną rezygnacje z pomocy udzielanej w placówce
2) Osoby zamierzające korzystać z pomocy Sali Izolacji zobowiązane są do przyjścia do placówki kompletnie trzeźwym. Przed wejściem do placówki każdy podopieczny sprawdzony zostaje alkomatem i na teren obiektu mogą wejść jedynie osoby ze wskazaniem 0,00 ‰. W przypadku podejrzenia, iż osoba znajduje się pod wpływem narkotyków pomoc udzielana będzie po wykonaniu testu na obecność narkotyków i stwierdzeniu ujemnego wyniku. Każdemu podopiecznemu zmierzona zostanie również temperatura ciała.
3) Na teren placówki nie można przynieść żadnych rzeczy, każda osoba uzyska w Sali Izolacji odzież, środki czystości i innych niezbędnych rzeczy.
4) Korzystający z Sali Izolacji zobowiązany jest do:
- rano, pościelenia łóżka, złożenia rzeczy osobistych,
- wieczorem pościelenia swojego miejsca do spania i zadbania o porządek wokół siebie
- przestrzegania ciszy nocnej w godz. od 2200 do 600 rano
- utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach,
- przestrzegania całkowitego zakazu spożywania alkoholu oraz używania innych środków odurzających na terenie Sali Izolacji,
- przestrzegania zakazu palenia w miejscach innych niż wyznaczone
- poszanowania wyposażenia i sprzętów znajdujących się w pomieszczeniach,
- przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i przeciwpożarowych,
- przestrzegania zasad współżycia społecznego, w szczególności poszanowania cudzej własności, unikania konfliktów,
- stosowania się do poleceń opiekuna wydawanych w ramach ich uprawnień i obowiązków służbowych
5) Każdy podopieczny Sali Izolacji zobowiązany jest do dbania o higienę osobistą i porządek w obiekcie, dlatego też przed korzystaniem z noclegu i posiłku musi się wykąpać i posprzątać po sobie w pomieszczeniach łazienki i toalety.
6) Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, oraz osoby agresywne zostaną usunięte z placówki.