ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+

Adam Szumowski

300"Dobry Start" dla ucznia
Świadczenie „Dobry Start” jest dla każdego uczącego się dziecka.
Rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole– bez względu na dochody.

Dla kogo wsparcie, a komu się nie przysługuje?
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

UWAGA !!! Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek można składać już od 1 lipca online przez stronę empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowarach Dział Świadczeń Rodzinnych od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 15.15.
UWAGA !!! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma świadczenie?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają świadczenie nie później niż do 30 września.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
UWAGA !!! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Rozpatrzenie wniosku
Przyznanie świadczenia "Dobry Start" nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia "Dobry Start" oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start" wymagają wydania decyzji.
Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia "Dobry Start" na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia "Dobry Start".
UWAGA !!! Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia "Dobry Start" nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Dodatkowych informacji mogą Państwo uzyskać pod adresem: www