"Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 r.

Adam Szumowski

500Program "Rodzina 500+" na każde dziecko niezależnie od dochodu
Dzięki wprowadzonym zmianom od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski na nowych zasadach będzie można składać:
- od 1 lipca – online poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lubportal PUE ZUS,
- od 1 sierpnia – w formie papierowej w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowarach ul. Zamkowa 5, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15

Do kiedy trzeba złożyć wniosek?
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Ważne zmiany :

Brak wymogu ustalenia alimentów:

Od 1 lipca 2019 r. przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego nie wymaga już ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Odpada więc czasochłonna weryfikacja wymogu ustalenia alimentów na dziecko.

Wprowadzenie dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Od 1 lipca 2019 r. dodatkowe wsparcie na dziecko w postaci dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego otrzymają także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.
Do tej pory – od 1 kwietnia 2016 roku – dodatek wychowawczy (w wysokości świadczenia wychowawczego) przyznawany był rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka, a w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego przyznawany był dodatek do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Na wzór rozwiązania obowiązującego w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przyjęto zasadę, że dodatek przyznaje się na wniosek dyrektora placówki składany do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego ze względu na miejsce położenia placówki.
Program 500+ objął także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej.

Wprowadzenie szczególnego 3-miesięcznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko:

Od 1 lipca 2019 r. rodzice mają aż 3 miesiące od dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego. Złożenie wniosku w tym czasie gwarantuje przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku:

Rozwiązanie to pozwala na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub śmierci rodzica który złożył wniosek o świadczenie ale zmarł przed jego rozpatrzeniem. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, który do tej pory pobierał świadczenie wychowawcze.

Uproszczone procedury:

Zlikwidowany zostaje obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji admnistracyjnej. Osoba otrzymywać będzie automatycznie generowaną i przesyłaną na wskazany adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia lub w przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie mogła odebrać osobiście.

UWAGA !!! Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Kolejną ważną zmianą jest przesunięcie okresu świadczeniowego i związanego z nim okresu składania wniosków.
Wprowadzone zmiany przewidują, że w sprawach z wniosków o świadczenie wychowawcze składanych od 1 lipca br., prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na szczególny, wydłużony okres, który potrwa do dnia 31 maja 2021 r., bez konieczności składania kolejnego wniosku w 2020 r. Zaś od 2021 r., będzie funkcjonować docelowy, roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do 31 maja następnego roku.

Dodatkowych informacji mogą Państwo uzyskać pod adresem: www

 

ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+

Adam Szumowski

300"Dobry Start" dla ucznia
Świadczenie „Dobry Start” jest dla każdego uczącego się dziecka.
Rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole– bez względu na dochody.

Dla kogo wsparcie, a komu się nie przysługuje?
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

UWAGA !!! Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek można składać już od 1 lipca online przez stronę empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowarach Dział Świadczeń Rodzinnych od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 15.15.
UWAGA !!! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma świadczenie?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają świadczenie nie później niż do 30 września.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
UWAGA !!! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Rozpatrzenie wniosku
Przyznanie świadczenia "Dobry Start" nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia "Dobry Start" oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start" wymagają wydania decyzji.
Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia "Dobry Start" na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia "Dobry Start".
UWAGA !!! Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia "Dobry Start" nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Dodatkowych informacji mogą Państwo uzyskać pod adresem: www