Dodatek energetyczny

Adam Szumowski

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.
Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. wynosi:

  1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 12,09 zł miesięcznie;
  2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 16,79 zł miesięcznie;
  3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł miesięcznie.

Wysokość dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. zostanie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Ddodatek energetyczny wypłacany jest w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany jest w terminie do 30 stycznia.
Wymagane dokumenty

  1. wniosek o wypłatę dodatku energetycznego: (pobierz druk)
  2. kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej) oryginał do wglądu;
  3. kopia rachunku lub faktury VAT za energię elektryczną ( w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej), oryginał do wglądu;
  4. Nr rachunku bankowego / w przypadku wyboru płatności na konto osobiste wnioskodawcy/.

Miejsce złożenia dokumentów
Szczegółowe informacje dot. zasad przyznawania i wypłacania dodatku energetycznego, a także druki wniosków o przyznanie dodatku energetycznego można uzyskać w Dziale Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach, pokój nr 4 w godz. od 7:15 do 15:15 , informacje Tel. 75 7182113 wewn. 39 , tel. kom. 518-371-798
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2021r. Poz. 716).
Uchwała nr XXXIX/251/21 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.