Get Adobe Flash player

Dobry Start - 300 dla ucznia

1 czerwca  2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,, Dobry Start”.
Program „Dobry Start” - to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
Wnioski będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).


 300
Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
Obsługę programu ,, Dobry Start” realizuje MOPS Kowary - Dział Świadczeń Rodzinnych.
Wydawanie wniosków o przyznanie ,, Dobry Start” wraz z instrukcją ich wypełnienia oraz ich przyjmowanie realizują pracownicy ww. Działu w dniach od dnia 1 sierpnia 2019r.
•    od poniedziałku do czwartku w godz. 7.15 – 15.15 (biuro nr 8)
•    w piątek wnioski można pobrać lub złożyć w Sekretariacie MOPS (biuro nr 2)
Wnioski można składać również za pomocą:
•    bankowości elektronicznej
•    stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl


Świadczenie ,,Dobry Start”

Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku z rozpoczęciem
przez dziecko roku szkolnego.

Świadczenie dobry start przysługuje:
–– rodzicom,
–– opiekunom faktycznym,
–– opiekunom prawnym,
–– rodzinom zastępczym,
–– osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,
–– dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,
–– dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
–– osobom uczącym się.
w związku z rozpoczęciem
roku szkolnego do ukończenia:
–– przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
–– przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących
się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
–– ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
–– ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie ,,Dobry Start” nie przysługuje:


–– jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich,
zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
–– na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. zerówka).

•    Link  https://www.mpips.gov.pl/DobryStart -najważniejsze informacje o programie ,,Dobry Start”
•    Link https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/prawo - Rozporządzenie Rady Ministrów
•    Link  https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie - wzór wniosku

Oficjalna strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach