Get Adobe Flash player

Konferencja podsumowująca Projekt

Ostatnim etapem tegorocznej edycji projektu było spotkanie podsumowujące w dniu 19.12.2014r. Konferencja odbyła się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowarach. Jej celem było przedstawienie rezultatów osiągniętych w ramach podjętych działań projektowych. Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom za zaangażowanie i aktywny udział w poszczególnych formach wsparcia oraz życzymy aby zdobyte umiejętności przełożyły się na osiągniecia zawodowe. Gratulujemy także Uczestnikom, którzy dotychczas podjęli zatrudnienie i mogą korzystać z uzyskanych w ramach projektu kwalifikacji.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Kurs został zrealizowany w terminie od 22.11.2014r. do 23.11.2014r., składał się z części teoretycznej oraz zajęć praktycznych. Celem tej formy wsparcia było wyposażenie Uczestników w wiedzę z zakresu oceny stanu poszkodowanego, postępowania w sytuacjach utraty przytomności, braku oddechu lub krążenia. Ćwiczenia obejmowały resuscytację krążeniowo-oddechową, zaopatrywanie ran, postępowanie przy nagłych stanach nieurazowych oraz ewakuację.  W trakcie zajęć, Uczestnicy zostali zapoznani z działaniem automatycznego defibrylatora. Omówiono poszczególne przybory wchodzące w skład standardowej apteczki jak również dokonano prezentacji sprzętu i środków stanowiących wyposażenie ambulansu.  

Indywidualne warsztaty technik aktywnego poszukiwania pracy

Spotkania z doradcą zawodowym miały charakter  indywidualny i odbywały się od 03.11.2014r. do 18.11.2014r. W trakcie warsztatów każdemu Uczestnikowi przedstawiono aktualne oferty pracy, metody przygotowania dokumentów aplikacyjnych  oraz sposoby poszukiwania zatrudnienia z wykorzystaniem internetu. Opracowano indywidualne ścieżki powrotu na rynek pracy, przy uwzględnieniu umiejętności i kwalifikacji nabytych przez Uczestników w trakcie projektu. Przeprowadzono także trening właściwej prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą oraz omówiono możliwości założenia własnej działalności gospodarczej.

Prawo jazdy kat. B

Program kursu rozpoczął się od spotkania organizacyjnego w dniu 13.08.2014r. Zajęcia teoretyczne odbywały się w siedzibie Ośrodka Szkolenia Kierowców w Kowarach. W trakcie tej części Uczestnicy przyswajali wiedzę na temat przepisów dot. ruchu drogowego, mogli również zadawać pytania związane z omawianymi zagadnieniami. Drugi etap stanowiły zajęcie praktyczne. Nauka jazdy odbywała się głównie na terenie Jeleniej Góry. Kursantom zagwarantowano badania lekarskie, materiały dydaktyczne, transport na miejsce zajęć oraz fotografie niezbędne do przyszłego prawa jazdy. Kurs zakończył się egzaminem wewnętrznym w dniu 29.10.2014r. Każdemu Uczestnikowi został pokryty koszt egzaminu państwowego.

Techniki prac remontowo-wykończeniowych w budownictwie

Zajęcia w ramach szkolenia zawodowego trwały od 25.06.2014r. do 11.07.2014r. Podczas części teoretycznej omówiono rodzaje materiałów stosowanych w budownictwie, narzędzia i sprzęt konieczny przy pracach remontowo-wykończeniowych oraz zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania tego typu zadań. Zdobytą wiedzę Uczestnicy wykorzystali w trakcie zajęć praktycznych. W tej części szkolenia wykonano remont pomieszczeń biurowych, służących obsłudze klientów tut. Ośrodka. Zakres działań obejmował malowanie ścian farbą emulsyjną, demontaż istniejących wykładzin, przygotowanie powierzchni podłogowych oraz wyłożenie ich płytkami ceramicznymi. Część czynności związanych z odnowieniem pomieszczeń została wykonana w ramach prac społecznie użytecznych, które stanowią integralny moduł projektu.

 

Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

Szkolenie zawodowe przeprowadzono w terminie od 16.05.2014r. do 06.06.2014r. Program obejmował część teoretyczną, zrealizowaną w siedzibie tut. Ośrodka Pomocy Społecznej oraz cześć praktyczną, którą Uczestnicy odbyli w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Kowarach (Centrum Opieki Długoterminowej – Hospicjum).  Celem zajęć było poznanie specyfiki podeszłego wieku, dolegliwości, chorób, oraz metod pomocy i postępowania w sytuacjach związanych z pracą w charakterze opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych. W trakcie szkolenia Uczestnicy, pod nadzorem osoby prowadzącej zajęcia, pomagali w codziennych czynnościach realizowanych przez personel placówki, zdobywając tym samym wartościowe doświadczenia i umiejętności.

Warsztaty readaptacyjne

Program zajęć został zrealizowany w terminie 24-25.04.2014r. Składał się z dobranych przez psychologa ćwiczeń oraz informacji teoretycznych mających na celu: wzmocnienie motywacji Uczestników, ich wiary w siebie, wypracowanie metod radzenia sobie ze stresem, określenie mocnych i słabych stron charakteru oraz kształtowanie gotowości do zmian. Warsztaty miały charakter wyjazdowy i oprócz walorów edukacyjnych służyły tworzeniu pozytywnych relacji i współpracy w grupie.

Rekrutacja do Projektu

Kandydaci do tegorocznej edycji Projektu pn. „Dobry kurs na sukces” mogli uzyskać szczegółową informację na temat rekrutacji na stronie internetowej www.mopskowary.pl oraz  www.kowary.pl jak również w formie ulotek i plakatów rozmieszczonych w siedzibach: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach, Urzędu Miejskiego w Kowarach oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze. Dla zainteresowanych przygotowano spotkanie informacyjne w dniu 27.02.2014r. oraz spotkanie rekrutacyjne w dniu 03.03.2014r. Do uczestnictwa w tegorocznej edycji Projektu wybrano 10 osób, które w dniu 01.04.2014r. podpisały kontrakty socjalne związane z realizacją poszczególnych form wsparcia - atrakcyjnych warsztatów, szkoleń i kursów.

eu1 

Zakładka współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

Oficjalna strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach