Get Adobe Flash player

Konferencja podsumowująca Projekt

Spotkanie dotyczące zakończenia tegorocznej edycji Projektu odbyło się w dniu 20.12.2013r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach. Podczas konferencji dokonano podsumowania podjętych działań oraz uzyskanych efektów. Była to także świetna okazja do przedstawienia planów odnoszących się do kolejnej edycji „Dobrego kursu na sukces”. Zarówno Uczestnikom, którzy zrealizowali wszystkie zaplanowane formy wsparcia jak również osobom, które ze względu na podjęcie pracy zakończyły swój udział w trakcie trwania Projektu, życzymy aby nabyte kwalifikacje przyczyniły się do licznych i trwałych sukcesów zawodowych.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w przyszłorocznej edycji Projektu zapraszamy do zgłaszania swojej kandydatury w siedzibie MOPS Kowary, pok. nr 4 (Biuro Projektu).

Indywidualne warsztaty technik aktywnego poszukiwania pracy

Warsztaty odbywały się od 15.11.2013r. do 22.11.2013r. Dla każdego z Uczestników przewidziano odrębny dzień zajęć z doradcą zawodowym. W trakcie 6 godzinnego spotkania, z każdą z osób opracowano indywidualną ścieżkę powrotu na rynek pracy, uwzględniając kwalifikacje nabyte w ramach projektu. Omówiono tematy dot. poszukiwania pracy z wykorzystaniem internetu, zasady właściwej prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej, możliwości związane z założeniem własnej działalności gospodarczej oraz źródła pozyskania funduszy na ten cel. Doradca przedstawił także aktualne oferty pracy oraz wskazał kierunki rozwoju lokalnego rynku pracy.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Kurs przeprowadzono w dniu 13.11.2013r. Uczestnicy w toku zajęć uzyskali Informacje dot. oceny stanu poszkodowanego, postępowania w przypadku urazów, nagłych stanów, braku oddechu i krążenia. Ratownik medyczny przedstawił także metody pomocy stosowane w przypadku osób poszkodowanych - nieprzytomnych.  Szczegółowo omówiono również środki i przybory wchodzące w skład apteczki.  Zajęcia zawierały część teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne.

Prawo jazdy kat. B

W dniu 04.09.2013r. odbyło się spotkanie organizacyjne, podczas którego Uczestnicy otrzymali szczegółowe informacje dotyczące przebiegu kursu. Pierwszym etapem były zajęcia teoretyczne, prowadzone w siedzibie firmy szkoleniowej. W tej części kandydaci na kierowców uzyskali wiedzę na temat przepisów i zasad obowiązujących w ruchu drogowym. Otrzymali również materiały dydaktyczne, umożliwiające ćwiczenie nabytych wiadomości.  Część praktyczna została przeprowadzona głównie na terenie Jeleniej Góry. Uczestnikom w ramach kursu zapewniono także: transport na zajęcia, badania lekarskie oraz zdjęcia do dokumentacji składanej w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Po zakończeniu kursu (31.10.2013r.) każdemu Uczestnikowi pokryto koszty egzaminu państwowego, którego termin został wyznaczony na listopad br.

Techniki prac remontowo-wykończeniowych w budownictwie

Szkolenie zawodowe odbyło się w terminie:  26.06.2013r. - 18.07.2013r. W trakcie zajęć teoretycznych Uczestnicy zdobywali wiedzę dotyczącą materiałów budowlanych, ich zastosowania oraz sprzętu niezbędnego podczas prac remontowo-wykończeniowych. W ramach praktyki wykonano remont schodów oraz podjazdu do siedziby tut. Ośrodka wraz z ułożeniem nowej nawierzchni. Wykonane prace stanowią trwały efekt szkolenia, zwiększając komfort i bezpieczeństwo klientów korzystających z pomocy społecznej, w szczególności osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych.

Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

Szkolenie zawodowe trwało od 23.05.2013r. do 20.06.2013r. Zajęcia służyły nabyciu wiedzy na temat pracy w charakterze opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych.  Część teoretyczną przeprowadzono w siedzibie tut. Ośrodka Pomocy Społecznej.  Drugi etap szkolenia miał charakter zajęć praktycznych.  Uczestnicy stosując się do wskazówek udzielanych przez wykładowcę pomagali w czynnościach opiekuńczych świadczonych na rzecz mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Kowarach. 

Warsztaty readaptacyjne

Zajęcia zostały przeprowadzone w dniach 29-30.04.2013r. Uczestnicy podczas pobytu w hotelu realizowali program przygotowany przez wykwalifikowanego psychologa. Celem ćwiczeń było wzmocnienie motywacji, pewności siebie oraz zaangażowania w przebieg dalszych działań zaplanowanych w Projekcie. Zarówno miejsce jak i sposób prowadzenia zajęć sprzyjały integracji grupy i budowaniu pozytywnej atmosfery.

Rekrutacja do Projektu

Informacja na temat rekrutacji do tegorocznej edycji Projektu pn.  „Dobry kurs na sukces” została zamieszczona na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miejskiego w Kowarach.  O zasadach naboru oraz proponowanych szkoleniach można było dowiedzieć się także z plakatów, ulotek lub bezpośrednio – uzyskując informację w Biurze Projektu.  Spotkanie rekrutacyjne odbyło się w dniu 05.03.2013r. Spośród niemal 40 kandydatów do udziału w Projekcie zakwalifikowano 7 osób, z którymi w dniu 02.04.2013r. podpisano kontrakty socjalne. Uczestnicy już wkrótce rozpoczną realizację wybranych przez siebie warsztatów, szkoleń i kursów.

eu1

Zakładka współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oficjalna strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach