Get Adobe Flash player

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

W roku 2019 na terenie Kowar, podobnie jak w latach poprzednich, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim i Gminą Miejską Kowary zaplanowano organizację Prac Społecznie Użytecznych na rzecz społeczności lokalnej, które wykonywane będą przez 20 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze (PUP) jako bezrobotne, bez prawa do zasiłku. Koordynatorem organizacji Prac jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach (MOPS).  


Warunki uczestnictwa:
W wykonywaniu Prac Społecznie Użytecznych mogą wziąć udział wyłącznie bezrobotni skierowani przez PUP. Wykaz osób, które mogłyby być skierowane przez PUP do wykonywania Prac Społecznie Użytecznych sporządza i przekazuje do PUP - MOPS w Kowarach. Zainteresowani mogą zgłaszać chęć udziału w ww. Pracach u rejonowych pracowników socjalnych. Kandydaci wskazani przez MOPS, po zakwalifikowaniu przez PUP skierowani będą na badania lekarskie, w przypadku braku przeciwskazań do wykonywania ww. Prac na stanowisku robotnik gospodarczy – otrzymają skierowanie do MOPS w Kowarach. W pierwszym dniu przystąpienia do wykonywania Prac Społecznie Użytecznych wszystkie osoby skierowane przez PUP mają obowiązek uczestniczenia w organizowanym przez MOPS na terenie swojej siedziby (Kowary, ul. Zamkowa 5) wstępnym szkoleniu w zakresie BHP (instruktaż ogólny), kolejne szkolenie BHP, tzw. instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy, przeprowadzony będzie w drugim dniu pracy na terenie jednostki do której uczestnik będzie skierowany do wykonywania ww. Prac. Nie stawienie się na szkolenia BHP traktowane będzie jako nie przystąpienie do pracy i w przypadku braku  usprawiedliwienia nieobecności w formie zwolnienia lekarskiego, podobnie jak w trakcie wykonywania Prac - będzie traktowane jako porzucenie pracy.

 

Miejsce i czas wykonywania:
Prace Społecznie Użyteczne w 2019 r. będą wykonywane  od 1 kwietnia do 31 października we wskazanych przez Burmistrza Kowar jednostkach organizacyjnych miasta Kowary: Urzędzie Miejskim, Szkołach (SP Nr 1, SP Nr 3, ZSO), Przedszkolu Publicznym Nr 1, Miejskim Ośrodku Kultury oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Czas pracy uczestnika nie może przekroczyć 10 godz. tygodniowo oraz 40 godz. miesięcznie. Przewiduje się wykonywanie Prac w wymiarze po 5 godzin dziennie przez 2 dni w każdym tygodniu. Dni tygodnia w których będą wykonywane Prace wskazują kierownicy jednostek do których uczestnicy zostaną skierowani.


Świadczenie za wykonywanie Prac Społecznie Użytecznych:
Ponieważ wykonywanie Prac Społecznie Użytecznych jest formą wsparcia w aktywizacji zawodowej bezrobotnych bez prawa do zasiłku, znajdujących się w trudnej sytuacji (objętych pomocą społeczną), za wykonywanie czynności w ramach tych Prac, osobie je wykonującej nie przysługuje wynagrodzenie za pracę lecz świadczenie pieniężne, które nie podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu, jak wynagrodzenie za pracę.  Wysokość świadczenia w br. wynosi 8,30 zł za jedną godzinę wykonywania Prac. Świadczenie za dany miesiąc wykonywania Prac wypłacane będzie w gotówce w kasie MOPS w Kowarach w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu w którym Prace były wykonywane, w godz. 13.00 -15.00. Świadczenie wypłacane jest wyłącznie za faktycznie przepracowane godziny. Jedynym dopuszczalnym usprawiedliwieniem nieobecności w pracy jest niezdolność do wykonywania Prac z powodu choroby, potwierdzona zaświadczeniem lekarskim przesłanym do PUP, który jest płatnikiem składek na ubezpieczenie zdrowotne uczestników Prac Społecznie Użytecznych.
 
Podstawa prawna:

 

  1. - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  2. - Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych;
  3. - Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  4. - Porozumienie nr 5/2019 z dnia 12.02.2019 r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawarte pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim i Gminą Miejską Kowary.

Oficjalna strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach