Get Adobe Flash player

Domy Pomocy Społecznej

Mimo że gmina miejska Kowary nie prowadzi domu pomocy społecznej (istniejący na terenie Kowar Dom Pomocy Społecznej prowadzony jest przez powiat jeleniogórski) – poniżej zamieszczamy informacje o tych placówkach, ich funkcjonowaniu oraz zasadach kierowania i umieszczania w nich osób wymagająch takiej formy pomocy.
Domy pomocy społecznej świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.
Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:

 1. osób w podeszłym wieku,
 2. osób przewlekle somatycznie chorych,
 3. osób przewlekle psychicznie chorych,
 4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
 5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
 6. osób niepełnosprawnych fizycznie.

Zakres usług świadczonych przez dom pomocy społecznej obejmuje:

 • pokrywanie  w całości wydatków związanych z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych,
 • umożliwianie i organizowanie mieszkańcom pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów,
 • pokrywanie opłat ryczałtowych i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny, przewidzianej w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • dom pomocy społecznej może pokryć wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Zasady kierowania do domu pomocy społecznej:

 1. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.
 2. Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. W przypadku regionalnych domów pomocy społecznej decyzję wydaje marszałek województwa, z zastrzeżeniem pkt. 5.
 3. W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
 4. Zasady określone w pkt 1-3 stosuje się do domów pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie organów jednostek samorządu terytorialnego.
 5. W przypadku regionalnego domu pomocy społecznej finansowanego z dochodów własnych samorządu województwa decyzję o skierowaniu wydaje organ gminy, a decyzję o umieszczeniu i opłacie za pobyt wydaje marszałek województwa.

Ponieważ gmina miejska Kowary nie prowadzi domu pomocy społecznej – mieszkańcy Kowar wymagajacy umieszczenia w domu pomocy społecznej kierowani są do właściwych domów pomocy społecznej prowadzonych przez inne uprawnione organy.

Wymagane dokumenty:

 • pisemny wniosek o udzielenie pomocy w formie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu),
 • aktualna decyzja ZUS  potwierdzająca otrzymywanie renty lub emerytury (oryginał do wglądu),
 • oryginały zaświadczeń potwierdzających dochody osoby ubiegającej się o umieszczenie w Domu pomocy społecznej,
 • zaświadczenia lekarskie dot. stanu zdrowia.

Pracownicy i kontakt

Kierownik Działu Usług Opiekuńczych - Maria Wiśniewska  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Biuro nr 3
tel. 75 718 21 13 wewn. w poł. ton. 38
Rozkład czasu pracy Kierownika Działu:  7:15 - 15:15, w tym praca w terenie wg potrzeb.

 

Rejonowi pracownicy socjalni

Biuro nr 9
tel. 75 718 21 13 wewn. w poł. ton. 33
Rozkład czasu pracy rejonowych pracowników socjalnych: 7:15 - 15:15, w tym praca w terenie: 11:00 - 14:00.

Oficjalna strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach