Get Adobe Flash player

Usługa Opiekuńcza

Pomoc w formie usług opiekuńczych  lub specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z art. 50 ust.1-7 ustawy o pomocy społecznej przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje usługi oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego.  Zakres świadczonych usług opiekuńczych,  łączny ich czas oraz wysokość odpłatności, ustala się w drodze decyzji na podstawie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego stan zdrowia zainteresowanego, wywiadu środowiskowego, oraz w miarę potrzeby wywiadu alimentacyjnego, a także innych dokumentów zebranych w toku postępowania
Przy ustalaniu wymiaru godzin usług opiekuńczych uwzględnia się w szczególności:

 • rodzaj schorzenia i sprawność fizyczną,
 • warunki mieszkaniowe,
 • sytuację rodzinną i materialną,
 • uwarunkowania środowiskowe,
 • wydolność opiekuńczą rodziny.

Szczegółowe warunki przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania w roku 2013 określa Uchwała NR XLII/199/12 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

 

 Specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych:

 1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
  a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:
  – samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
  – dbałość o higienę i wygląd,
  – utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
  – wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
  – korzystanie z usług różnych instytucji,
  b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
  – pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
  – ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
  – doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
  – kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
  – współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,
  c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
  – w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
  – w wypełnieniu dokumentów urzędowych,
  d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
  – w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
  – w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
  – w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,
  – w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,
  e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
  – nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
  – pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
  – zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe;
 2. pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
  a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
  b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
  c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
  d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
  e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
  f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
  g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;
 3. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.3)):
  a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
  b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;
 4. pomoc mieszkaniowa, w tym:
  a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
  b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
  c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu;
 5. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.4)).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczeniem odpłatnym. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki ustalania i pobierania opłat określone są w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz. U. 2005 nr 189 poz. 1598.

Oficjalna strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach