Get Adobe Flash player

Pomoc Środowiskowa

Dział Pomocy Środowiskowej realizuje zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz  inne, przekazane przez ustawę lub na podstawie porozumień, w tym programy rządowe i lokalne mające na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, z wyłączeniem zadań z tego zakresu, realizowanych przez inne komórki organizacyjne Ośrodka.
W ramach programów rządowych Dział realizuje program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
Dział prowadzi również postępowania w sprawach dot. potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osobom nie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym, a uprawnionym do otrzymania tej formy pomocy.


  1. Orzeczenie lekarskie - pobierz
  2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dot. zasadności skierowania do DPS - pobierz
  3. Zaświadczenie lekarskie zalecenia dot. DPS - pobierz
  4. Zaświadczenie lekarza psychiatry - pobierz
  5. Zaświadczenie psychologa - pobierz

Oficjalna strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach