Get Adobe Flash player

Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych

Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych przysługują osobom spełniającym równocześnie trzy następujące kryteria:

Więcej…

Wysokość dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy wydatkami mieszkaniowymi przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a wydatkami na ten cel poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

Więcej…

Kto przyznaje dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest przez Dyrektora tutejszego Ośrodka - działającego z upoważnienia Burmistrza miasta Kowary - w trybie decyzji administracyjnej, od której wnioskodawcy służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Więcej…

Możliwość odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

Na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie o dodatkach mieszkaniowych Minister Infrastruktury wydał w dniu 27 grudnia 2001 r. rozporządzenie, które określa sposób przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzór kwestionariusza wywiadu oraz wzór oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzór legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia tego wywiadu (Dz. U. Nr 156, poz. 1828).

Więcej…

Oficjalna strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach