Get Adobe Flash player

Informacje – dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy stanowi świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę. Celem tej formy pomocy jest dofinansowanie do  ponoszonych wydatków mieszkaniowych związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Pracownicy:

Inspektor ds. Dodatków Mieszkaniowych - Teresa Janicka

Kontakt:

Stanowisko ds. Dodatków Mieszkaniowych (Biuro nr 4)

tel. 75 718 21 13, wewn. w poł. ton. 39,  tel 518-371-798

 

Rozkład czasu pracy Inspektora ds. Dodatków Mieszkaniowych: 7:1515:15, praca w terenie w każdy piątek w godz. 914,  w tym dniu wydawawanie i przymowanie wniosków prowadzą: Rejonowi pracownicy socjalni lub Sekretariat Ośrodka.

 

System dodatków mieszkaniowych został wprowadzony ustawą z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, dla ochrony najemców o niskich dochodach w związku z wprowadzoną reformą czynszów.
Aktualnie obowiązują przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

uchwała nr XXI/124/11 Rady Miejskiej w Kowarach

Począwszy od 01 stycznia 2012r. do naliczania wysokości dodatków mieszkaniowych ma zastosowanie uchwała nr XXI/124/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 09.12.2011r. w sprawie wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego na terenie miasta Kowary.


Zgodnie z § 1 tej uchwały obniża się na terenie Miasta Kowary o 20 punktów procentowych wysokość wskaźników procentowych o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych, tj. od 01.01.2012r. wysokość dodatku mieszkaniowego, nie może przekraczać 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni. - plik uchwały

Informacje – zryczałtowany dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

·         Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. wynosi:

1.    dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,37 zł miesięcznie;

2.    dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,80 zł  miesięcznie;

3.    dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,96 zł  miesięcznie.

·         Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. zostanie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do dnia 30 kwietnia 2020 r.

·         Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany jest w terminie do 30 stycznia.

 

Wymagane dokumenty

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego:

 

1. kopia  umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej) oryginał do wglądu;

2. kopia rachunku lub faktury VAT za energię elektryczną ( w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej), oryginał do wglądu;

3. Nr rachunku bankowego / w przypadku wyboru płatności na konto osobiste wnioskodawcy/.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Szczegółowe informacje dot. zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku  energetycznego, a także druki wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego można uzyskać w  Dziale Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach, pokój nr 4  w godz. od 7:15 do 15:15  lub pod numerem Tel. 75 7182113  wewn. 39 , tel 518-371-798

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 755,730).

Oficjalna strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach