Get Adobe Flash player

Pomoc Społeczna

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od dnia 1 października 2015 r. dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 634 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 514 zł. W sytuacjach szczególnych można odstąpić od tych kyteriów. Rada Gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.Osoba lub rodzina, ubiegająca się o pomoc społeczną, może zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (ośrodki znajdują się w każdej gminie). Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.

Więcej…

Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Pomoc w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" przysługuje:

  • dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym
    jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

Rada gminy może podjąć uchwałę o podwyższeniu ww. kryterium dochodowego.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko korzystające z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola udziela pomocy w formie posiłku, informując jednocześnie ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o udzieleniu pomocy.
Pomoc, o której mowa wwyżej nie wymaga ustalania sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania przez ośrodek pomocy społecznej decyzji administracyjnej.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Pomoc w formie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w postaci wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje osobie:

  • posiadającej obywatelstwo polskie,
  • zamieszkującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • z którą przeprowadzono rodzinny wywiad środowiskowy,
  • spełnianiającej kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Decyzję wydaje się na wniosek świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego — na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia.

Oficjalna strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach