Get Adobe Flash player

Zadania Działu Pomocy Środowiskowej

Do zadań Działu Pomocy Środowiskowej należy w szczególności:

 • opracowanie, realizacja i współuczestnictwo we wdrażaniu gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
 • rozpoznawanie, diagnozowanie potrzeb i organizowanie pomocy stosownie do indywidualnych potrzeb i sytuacji osób i rodzin,
 • przyjmowanie i prowadzenie ewidencji wniosków o przyznanie świadczeń realizowanych przez Dział,
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentacji do  prowadzonych postępowań w sprawach wymienionych w pkt 1, z wyłączeniem postępowań dotyczących realizacji pomocy w formie usług opiekuńczych,
 • planowanie pomocy oraz kontrolowanie czy udzielona pomoc spełnia swoje zadania,
 • prowadzenie pracy socjalnej oraz zawieranie kontraktów socjalnych w celu wspomagania osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu pełnej aktywności społecznej,
 • udzielanie informacji osobom o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy realizowanych przez Ośrodek oraz inne podmioty działające na rzecz jednostek i rodzin w zakresie świadczeń pomocowych,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu integracji i uaktywniania środowiska lokalnego na rzecz potrzebujących pomocy,
 • prowadzenie działalności profilaktycznej i inicjowanie nowych rozwiązań mających na celu zapobieganie stanom powodującym konieczność korzystania z pomocy społecznej,
 • pobudzanie aktywności społecznej klientów Ośrodka oraz ich rodzin, inspirowanie i wspieranie dążeń do osiągania samodzielności,
 • podejmowanie interwencji kryzysowej we współpracy z uprawnioną do jej realizacji instytucją lub organizacją pozarządową,
 • kierowanie osób do placówek udzielających wyspecjalizowanej pomocy,
 • współpraca z urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach,
 • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym inicjowanie tworzenia oraz realizacja projektów i programów osłonowych,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach pozostających w kompetencji Działu oraz z dotyczących usług opiekuńczych we współpracy z kierownikiem Działu Usług Opiekuńczych z wyłączeniem decyzji w sprawach domów pomocy społecznej,
 • prowadzenie rejestrów wniosków oraz rejestrów wydawanych decyzji administracyjnych,
  sporządzanie list wypłat realizowanych przez Dział świadczeń oraz list osób zakwalifikowanych do pomocy w naturze,
 • współpraca z kierownikiem Działu Usług Opiekuńczych w zakresie wprowadzania danych do sytemu informatycznego obsługującego klientów pomocy społecznej z zakresu realizowanych usług opiekuńczych oraz umieszczeń w domach pomocy społecznej,
 • posługiwanie się w czynnościach administracyjno-biurowych licencjonowanymi programami informatycznymi i programem obsługi klientów pomocy społecznej, stosowanymi w Ośrodku, zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami w tym zakresie,
 • kontrola merytoryczna rachunków i faktur z zakresu zadań Działu.

Pracownicy i kontakt

Kierownik Działu – Małgorzata Zakaszewska
Biuro nr 7
tel. 75 718 21 13 wewn. w poł. ton. 36
 
Rejonowy pracownik socjalny – Wanda Dąbrowska
Rejon opiekuńczy nr I obejmujący ulice: Batorego, Bielarska, Goździkowa, Jaśminowa, Kalinowa, Kasztanowa, Krokusowa, Lipowa, Mickiewicza, Norwida, Ogrodowa, Pocztowa, Prusa, Rzemieślnicza, Św. Anny, Tkaczy, Tulipanowa, Witosa.
 
Rejonowy pracownik socjalny – Jolanta Stachyra
Rejon opiekuńczy nr II - obejmujący ulice: 1 Maja do nr 54, Bema, Boczna, Brzozowa, Kawaleryjska, Dworcowa, Górnicza, Izerska, Jeleniogórska, Kaczawska, Karkonoska, Kopernika, Kwiatowa, Matejki, Parkowa, Poprzeczna, Reja, Różana, Sienkiewicza, Słoneczna, Szkolna. Zamkowa.
 
Rejonowy pracownik socjalny – Karolina Dąbrowska
Rejon opiekuńczy nr III obejmujący ulice: Leśna, Łomnicka, Podgórze, Grabskiego, Topolowa, Wiejska. 
 
Rejonowy pracownik socjalny – Barbara Myk
Rejon opiekuńczy nr IV obejmujący ulice: Bukowa, Górna, Chopina, Jagiellońska, Kościuszki, Kowalska, Łąkowa, Polna, Rejtana, Sanatoryjna, Staszica, Urocza, Wojska Polskiego, Wolności, Źródlana.
 
Rejonowy pracownik socjalny – Tomasz Przybyszewski
Rejon opiekuńczy nr V obejmujący ulice: 1-go Maja od nr 39 do nr 94, Borusiaka, Główna, Karpacka, Klonowa, Malinowa, Nadrzeczna, Nowa, Waryńskiego.
 
Biuro rejonowych pracowników socjalnych  nr 10,
tel. 75 718 21 13 wewn. w poł. ton. 33.


Rozkład czasu pracy rejonowych pracowników socjalnych: 7:15 - 15:15, w tym praca w terenie: 11:00 - 14:00.

Oficjalna strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach