Get Adobe Flash player

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach koordynuje realizację prac społecznie użytecznych na terenie gminy. W 2018r. zaplanowano 20 stanowisk dotyczących ww. formy wsparcia.
 
Warunki uczestnictwa:
W pracach społecznie użytecznych mogą wziąć udział osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze jako bezrobotne, bez prawa do zasiłku.
Listę osób sporządza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach. Zainteresowani mogą zgłaszać chęć udziału u pracowników socjalnych, obsługujących poszczególne rejony. Listy wnioskowanych kandydatów są przekazywane do Powiatowego Urzędu Pracy, który wydaje skierowania do uczestnictwa w ww. formie wsparcia. Po badaniach lekarskich oraz szkoleniu BHP osoby rozpoczynają wykonywanie prac w poszczególnych placówkach.
 
Miejsce i czas wykonywania:
Prace społecznie użyteczne są wykonywane na terenie gminy Kowary od kwietnia do października br. w następujących jednostkach – Urzędzie Miejskim, Szkołach (SP Nr 1, SP Nr 3, ZSO), Przedszkolu Publicznym Nr 1, Miejskim Ośrodku Kultury oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Czas pracy uczestnika nie może przekroczyć 10 godz. tygodniowo oraz 40 godz. miesięcznie.
 
Świadczenie za wykonywane prace:
Świadczenie wynosi 8,10 zł za godzinę pracy. Jest wypłacane w kasie MOPS do 10 dnia kolejnego miesiąca za faktycznie przepracowany czas (okres choroby udokumentowany drukiem ZUS ZLA nie jest wliczany do czasu pracy). Uzyskana kwota nie stanowi dochodu w myśl przepisów ustawy o pomocy społecznej, wobec czego nie pomniejsza otrzymywanych przez klienta świadczeń z tego tytułu.
 
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1065);
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2447);
- Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1769);
- Porozumienie nr 6/2018 z dnia 13.02.2018r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.

Oficjalna strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach